رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

پرداخت معاش و مصارف مدارس قرآن کريم

به بيوه و ايتام مدرسه اناثيه سعادت کمک شد

امروز 13 رمضان کمک   110000 - افغانی  از جوانان گروپ پرمتحرک وبااحساس one rope one hope  به همکاری حلیم ...

به طلبه مدرسه اناثيه راه سعادت کمک زمستانی شد

7-جدی کابل  با همکاری خواهران بااحساس مدرسه و معرفی انعده فامیل های که شوهرهای شان غریبکار در راه سرک  در انفجارات به شهادت رسیدند، حالا در خانه بجز اطفال یتیم سرپرست ندارند...

د رفاه خيريه ټولنې لخوا مدارسو ته قرآن کريمونه توزيع شول

د محترم فاتح نورستانی مرسته دترکیه. -10000-افغ یوبندی محترم زرجان ته. -10000-افغ ع. ...

موسسه خيريه رفاه اجتماعي