رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

کابل: در ولسوالی چهاراسياب با خانواده ايتام، شهيدان، مجاهدين و بی بضاعت کمک شد

No-IMG

30 رمضان – 22 ثور – 1400 هـ ش.

ولسوالی چهاراسیاب - کابل.

- 150000- افغانی صدقات فطر وکمک برادران وخواهران بااحساس ما از کانادا.

* به 55 فامیل مستحق  بعدازمعرفی توسط ریش سفیدان و شخصیت بزرگ مامور صاحب درویش توزیع شد.

* مستحقین کمک گیرنده  از بزرگان خوش شدند وبزرگان از مسولین وهمه به خواهران وبرادران اهل خیر دعا نمودند.

* قابل یاد اوری است توزیع چنین کمک ها به تنهای مشکل است الحمدلله  همکاری مسولین وبزرگان مطرح درمنطقه بهتر میباشد بدون اینکه فساد صورت بگیرد.

* شخصاما  مجبور میشویم که صحبت نمایم.  جهت اطمینان برادران وخواهران.

*همچنانپ اکثریت کمک های ارسالی بعداز توزیع به ما رسد نظر به شرایط انتقال یک الی دو هفته معطل میشود

به هرترتیب ما ازهمکاری همه برادران وخواهران اظهار سپاس می نمایم.

دفتر خدمات

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي