رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

کمک های رمضان مبارک به خواهران وبرادران

No-IMG

 الحمدلله.

* در 35 روز   تقریبا

7741000  معادل یک صد هزار دالر کمک ارسالی برادران و خواهران بااحساس  در کابل و ولایات و زندان، کمپ مهاجرین و ،،،، توسط همکاران متعهد  دفتر خدمات اجتماعی و مسئولین دلسوز ما به هموطنان مستحق  توزیع شد.

باوجودیکه ازطرف دفترخدمات  هیچ نوع  طلب کمک از دوستان صورت نگرفته بود  بخاطریکه نه خواستیم برادران وخواهران ما درهرج واقع شوند .

تا جایکه بنده ازین برادران وخواهران مهربان ودلسوز شناخت دارم همیشه یک لقمه نان خود را نصف نموده و به خانواده های بیچاره و مستحق روان میکنند درحالیکه شاید ما احتیاج خودشان پوره نباشد.

اما احساس و مسولیت ایمانی شان باعث ارسال کمک بیشتر میشوند .

شخصا خودم احساس شرمندگی می نمایم که هروقت به انانیکه کمک میکنند باز ازایشان طلب کمک نمایم.

الحمدلله همکاران خدمات اجتماعی امانت های برادران وخواهران را بسیار بانظم وامانت داری برای مستحقین تسلیم نمودند.

هربرادروخواهریکه کمک نمودند درصورت عدم قناعت شان،  دفتر وهمکاران خدمات درخدمت شان میباشند.

 مابرای همه شان دعا می نمایم که خداوندمتعال خوبی های دنیا واخرت را نصیب شان نماید.

ما  سه روز قبل گزارش کمک های فرد فرد را به خدمت مشرمحترم نیز قرار دادیم.

بااحترام

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي