رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

به ۳۰ خانواده ايتام و مستحق گوشت گوسفند توزيع شد

No-IMG

سه شنبه ۱۸ جوزا ۱۴۰۰ کابل.

یک خواهر مهربان، دلسوز و اهل خیر از جرمنی  صدقه وتحفه خویش را  به اداره خدمات اجتماعی فرستاده بود .

همکاران خدمات پول مذکور را یک راس گوسفند کلان خریداری وبعد ذبح و گوشت آنرا برای ۳۰ خانواده ایتام و مستحق تقسیم وتوزیع نمود.

تا باشد که دستر خوان خالی یتیمان رنگین شده وامشب گرسنه خواب نشوند.

در خاتمه خانواده های مذکور به خواهر ما وبه برادر سید خیب آغا وهمکاران خدمات دعای خیر و آرزوی صحت نمودند.

دفتر خدمات

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي