رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

با پرداخت فیس ماه جوزا سال 1400 یک سال تعلیمی تمام شد

No-IMG

با پرداخت فیس ماه جوزا سال 1400

یک سال تعلیمی تمام شد

برادر اهل خیر ما هرماه فیس ماهانه شاگردان مستحق را کمک کرد.

خداوند متعال در حسنات همه دوستان که همکاری نموده حساب کند.

الحمدلله نگذاشتیم شاگردانیکه توان پرداخت فیس نداشتند از درس وتعلیم محروم شوند.

امید درپهلوی بحث های سیاسی، و کار کردن برای صلح، کمک، کارها و خدمات اجتماعی به هموطنان مستحق باید جریان داشته باشد.

بااحترام.

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي