رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

به خانواده های، ايتام، شهداء و مستحق و مدارس کمک شد

No-IMG

معلومات: درشرایط پر از مشکلات کمک های دفتر ما  کمتر از قطره اب دربحر است

اما الحمدلله این قطرات مخلصانه  است .

15 سرطان ۱۴۰۰

کابل .

درمدتی پنج روز گذشته ازطرف همکاران  رفاه وخدمات اجتماعی کمک های ذیل توزیع شده است:

*6000-افغانی کمک محترم حاجی مصباح به یک مادر سرپرست 25 یتیم نواسه از پنج پسرشهید

*6000- افغانی ازطرف محترم غوث الدین معاش یک نفر معلمه مدرسه

 *55000 کمک برادران و خواهران   جهت کمک ماهوارسرطان به ده فامیل ایتام

* 8000- افغانی کمک به مدرسه خواهران سعادت جهت مشکلات کرونا.

* 25 هزار روبیه کمک به یک برادرهمکار در دیارهجرت.

* 8000- افغانی به برادر محترم و,, همکار.مستحق.

* 18000- افغانی کمک  ازطرف نقشبندی به چهارفامیل ایتام در ماه سرطان.

*9000-افغانی کمک از استاد فاتح به دوفامیل مستحق درماه سرطان.

*10000- افغانی کمک  به یک برادر مستحق ع. خان.

*15000- افغانی کمک به یک برادر مستحق ب. ص.

*13000- افغانی کمک به مستحقین مختلف در دفتر.

*20000- اففانی کمک جهت تداوی وعملیات به یک برادرجوان وعالم همکاردفترمرکزی .

که این کمک به وسیله برادر محترم اسد الله شهاب جهت تداوی شان فرستاده شد .

قابل ذکر است که برادران و خواهران که با این صدقه و هدیه شان درین شرایط کرونایی قسمتی از ضروریات خانواده های یتیم ومستحق را برآورده ساختند ازطرف ایشان صمیمانه استقبال و دعای خیر برای امداد کنندگان و همکاران خدمات نمودند.

دفترخدمات.

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي