رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Distribution of cash aid to families deserving of war and displaced persons

No-IMG

Distribution of cash aid to families deserving of war and displaced persons

24 – August -2020

Kabul

 

. Donations from the Minar Sisters Association, which sent 140,000 afghanis to the families of IDPs.

Praise be to Allah. The current situation is very difficult and we distributed to them.

٭ We must remember that it is very difficult to distribute the aid of our benefactors in this situation, because on the one hand, it is possible to identify the real families of immigrants by separating fraudsters and other current conditions in the country.

*Even yesterday, the Taliban security troops were unable to contain the unrest in the distribution of security officials, and they were unable to regulate them.

* I pray to Allah Almighty for more thanks and success so that we can reach the real and deserving families with the help of good people.

Regards

SWCO Organization

 

کابل: توزيع كمك های نقدی به فاميل های مستحق و بيجا شده گان جنگ

3 سنبله -1400 هـ ش

كابل

 

٭ کمک های ارسالی  انجمن منار خواهران كه مبلغ 140000- افغانی را به خاطر فامیل های بيجا شده گان جنگ ارسال نمودند.

٭ لله الحمد ما همكاران خدمات  توانستیم  کمک های ارسالی انجمن منار را به  فامیل های بی جاشدگان جنگ اخیر که از ولایات اورده شده اند و اکنون در این شرایط فعلی کی در کابل در وضعیت بد که از یک طرف مهاجرت دامن گیر ایشان شده و از طرف دیگر وضیعت فعلی ایشان سخت دچارمشکلات میباشد به اینها توزیع نمودیم.

٭ باید یاد اور شویم که توزیع کمک های اهل خیر ما در این شرایط بسیار مشکل است چون از یک طرف تشخیص فامیل های واقعی  مهاجرین با تفکیک افراد تقلب کار و دیگر شرایط فعلی کنونی کشور است.

 حتی دیروز در توزیع  نمودن مسولین امنیتی طالبان هم نتوانستند جلو بی نظمی را بگیرند و ایشان از تنظیم اینها عاجز شده اند .

*از خداوند متعال شکر گزار وتوفیق بیشتر استدعا می نمایم تا بتوانیم به خانواده های واقعی و مستحق کمک های اهل خیر برسانیم.

با احترام

دفتر خدمات

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي