رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Kabul: Assistance to displaced families in the provinces

No-IMG

Shahrnoo Park Kabul

From 26 to 27 August

To the series of helping our homeless compatriots.

The staff of the SWCO went to Kabul's Shahr-e-Naw Park two days and four o'clock in the morning to visit the war-torn refugees from the provinces displaced by the current war.

Praise be to Allaah. Our SWCO Team give 88000 Af That one of our sister send it from america, this current situation is in serious trouble. We distributed them to him in two days.

It goes without saying that in this program we also had two brothers and a sister who were appointed by the IDPs of the provinces as their representatives.

On behalf of the displaced families, they expressed their happiness and good prayers to our dear sister, who is helping in this difficult situation that is increasing every day in our homeland.

SWCO

Regards

Shahrnoo Park Kabul

From 26 to 27 August

To the series of helping our homeless compatriots.

The staff of the SWCO went to Kabul's Shahr-e-Naw Park two days and four o'clock in the morning to visit the war-torn refugees from the provinces displaced by the current war.

Praise be to Allaah. Our SWCO Team give 88000 Af That one of our sister send it from america, this current situation is in serious trouble. We distributed them to him in two days.

It goes without saying that in this program we also had two brothers and a sister who were appointed by the IDPs of the provinces as their representatives.

On behalf of the displaced families, they expressed their happiness and good prayers to our dear sister, who is helping in this difficult situation that is increasing every day in our homeland.

SWCO

Regards

 

 

کابل: به فاميل های بيجا شده گان ولايات کمک شد

 

گذارش کوتاه ازپارک شهرنو کابل ازهمکاران خدمات

از 4 الی 5 سنبله

٭ به سلسله کمک به هموطنان بی جاشده گان ما.

 همکاران دفتر خدمات دو روز وپیش  ازساعت چهار صبح  به پارک شهرنو کابل رفته  بخاطر بازدید مهاجرین جنگ زده از ولایات که اواره شده اند به اثر جنگهای فعلی.

درهمانجا توسط دوستان اهل خیر لیست ترتیب نموده تا افراد تقلب کار سو استفاده نکند

٭الحمدلله  همكاران خدمات  توانستند  کمک 88000 ارسالی یک خواهر اهل خیر از امریکا به فامیل های بيجا شده گان جنگ اخیر که از ولایات شمال اوره شده اند و اکنون در این شرایط فعلی کی در پارک شهرنو کابل در وضعیت بد که از یک طرف مهاجرت دامن گیر ایشان شده و از طرف دیگر وضیعت فعلی ایشان سخت دچار مشکلات میباشد به اینها در دو روز توزیع نمودیم.

٭ نا گفته نماند که در این پروگرام ما دو برادر و یک همشیره ای را که خود بیجاشدگان ولایات به حیث نماینده خویش تعین کرده بودند نیز همکار بودند.

٭  ازطرف فامیل های بیجاشده گان مذکور برای خواهر محترمه ما که در این شرایط دشوار که هر روز در وطن ما قحطی رو به افزایش است کمک می کنند از ٱنها  اظهار خوشی و دعای خیر نمودند.

دفتر خدمات

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي