رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

کابل: با بيجا شده گان ولايت بدخشان کمک شد

No-IMG

همکاران دفتر خدمات درد فتر مرکزی خدمات خيريه اجتماعی کمک های برادران و خواهران اهل خير که به مردمان و بیجا شده گان ولايت بدخشان فرستاده شده برای آنها داده شد.

بیجا شده بی بضاعت و ناچار از همه برادران اهل خير تشکری کردند و برای شان دعا کرده اند که خداوند صدقات اينها را قبول و مقبول گرداند.

با احترام

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي