رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

کمک فيس و مصارف مکاتب با شاگردان ممتاز بی بضاعت و محروم نصرت مينه

No-IMG

چند روز قبل کمک یک برادر دلسوز را  به یک عده شاگردان که مجبور به کارکردن بودند و از درس و تعلیم محروم میشدند توسط همکاران خدمات رفاه اجتماعی در کمپ نصرت مینه رسانده شد.

حالا این شاگردان میتوانند با اطمینان درس مکتب خویشرا پیش ببرند.

همه برادران و خواهران بااحساس ما میدانند که وضع کشور در حالت خوب قرار ندارد مشکلات  اقتصادی، ناامنی، فقر، جنگ، بحران سیاسی، مداخلات خارجی، عدم توجه به ارزشهای معنوی و ملی کشور.

اما باز هم کمک به یک فامیل شهید، و کمک  فیس متعلمین بیچاره، یتیم کاربسا بزرگ است.

انانیکه در چنین شرایط از هر نگاه مردم مظلوم خود را کمک میکنند قابل قدر اند.

ما توجه و خدمات بزرگان مجاهد کمپ نصرت مینه و دیگر برادران را تمجید می نمایم.

ارام نه نشسته اند بلکه با احساس قوی خدمت مردم خویش را انجام میدهند.

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي