رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

شاگردان يتيم و بی بضاعت دوباره داخل مکتب البنات المومنات شدند

No-IMG

به تعداد سی الی پنجاه شاگرد دختر، که بخاطرنداشتن فیس تعلیمی، خانه نشین شده بودند، توانستیم که دوباره داخل مکتب نمایم. و باعث خوشی شاگردان نازنین شد، درین قسمت از همکاری استادان اناث ومسولین کمپ نصرت مینه تشکری می نمایم، و کوشش  داریم تا شاگردان اناث و ذکور بیشتر که در پرداختن فیس مکتب ناتوان اند کمک نمایم.

بااحترام

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي