رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

با متعلمين، بيماران، برادران و خواهران مستحق کمک شد

No-IMG

توزیع کمک ها از طریق همکاران دفتر خدمات رفاه اجتماعی

- 15000-افغ ازخواهرمحموده زمان به  سه خواهربیوه وایتام.

- 16000- افغ از برادر ع.ع به موسی مخبت جهت فیس یک سمسترتعلیم.

- 9000- افغ از ح.هاشمی به انعام الدین مستحق.

- 20000- افغ از یوسف جهت تداوی وعملیات یک برادر مستحق.

- 10000-افغ از انجینر عیسی به چهار فامیل یتیم خرید موادخوراکی توسط نجیب الله.

- 20000- افغ از طرف ع.به چند فامیل ورثه شهدا ومستحق.

*ما به نمایندگی ازین خانواده هایکه کمک گرفتند  :.

اظهاریک جهان سپاس، از دوستانیکه درین شرایط هموطنان بی بضاعت ومستحق خویشرا کمک میکنند.

و از خداوند بزرگ برایشان خوبیهای هر دو جهان را خواهانیم.

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي