رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

کمک یک خواهر با احساس از امريکا به مدرسه تعلیم دین اسلام در زندان پلچرخی

No-IMG

خواهر محترمه بی بی حاجی شاه گل از کالفورینا امریکا مبلغ بیست هزار افغانی جهت کمک به مدرسه محبس پلچرخی به همکاری برادرمحترم استاد سیدخبیب  سادات ارسال نموده بود.

ما از استادان محترم مدرسه زندان پلچرخی پرسان کردیم به کدام چیز ضرورت است ? آنها یک لیست کتابهای مهم اسلامی روان کردند

متاسفانه قیمت لیست ارسالی 70000 - افغانی بود، ما از لیست  یک قسمت کتابها را به بیست هزار خریداری نمودیم.

مشکل دیگری این بود " داخل نمودن  کتب به زندان ممانعت و مشکلات دارد.

الحمدلله همکاران ریاست خدمات  بعداز دوهفته زحمت  به همکاری دوستان  موافق به بردن کتاب ها داخل زندان شدند

با احترام

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي