رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

به بيوه و ايتام مدرسه اناثيه سعادت کمک شد

No-IMG

امروز 13 رمضان

کمک   110000 - افغانی 

از جوانان گروپ

پرمتحرک وبااحساس

one rope one hope

 به همکاری حلیم جان فیض و دوستان اش.

به هدایت برادرمحترم ودلسوز جناب نورالهدی فیض ازیک قسمت پول ارسالی مواد خوراکی خریده

به خواهران بیوه وایتام و بیچاره  توسط همکاران خدمات اجتماعی و مدرسه اناثیه سعادت تثبیت وتوزیع شد.

دو چیز در زندگی هم یک  لذت خاص دارد: بعدازگرفتن کمک

 خوشی و دعا یک محتاج .

 امروز هم این خواهران داغدیده ورنجدیده بسیار دعا کردند وخوش به طرف خانه هایشان رفتند.

بااحترام

خدمات اجتماعی

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي