رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

به پسر و برادر شهید قوماندان غیاث دعا و کمک نموديم

No-IMG

به پسر و برادر شهید قوماندان غیاث دعا و تسليت نموديم، و ضمنا کمک  یک برادر را برایش بطور رفع یک ضرورت کوچک  خدمت شان گذاشتیم

شهید قوماندان عبدالغیاث یک سرمایه بزرگ حزب بود خداوند متعال ایشان غریق رحمت و شهادتشان را قبول نماید.

حزب اسلامی و رهبری برادر حکمتیار افتخار و سرمایه معنوی بزرگ به کشور است.

خداوند متعال همه مجاهدین ثابت قدم و متعهد به اهداف بزرگ اسلامی را در حفظ خویش داشته باشد.

ریاست خدمات

با احترام

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي