رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

پرداخت فیس شاگردان ایتام و بی بضاعت ذکور و اناث

Nasrat Mina: In February, 450 students of Madrasa and Schools for male and female were paid

Nasrat Mina: In February, 450 students of Madrasa and Schools for male and female were paid February, 2022 Nasrat Mina, Peshawar - With Madrasa of the Holy Quran, Hazrat Zayd bin Sabit an...

Nasrat Mina: In January, 450 students of Madrasa and Schools for male and female were paid

Nasrat Mina: In January, 450 students of Madrasa and Schools for male and female were paid January, 2022 Nasrat Mina, Peshawar - With Madrasa of the Holy Quran, Hazrat Zayd bin Sabit and ...

In December, 185 students of Hazrat Zayd bin Sabit and Usman Bin Affan R.W Madrasa were paid

Nasrat Mina: In December, 185 students of Hazrat Zayd bin Sabit and Usman Bin Affan R.W Madrasa were paid December, 2022 Nasrat Mina, Peshawar - With Madrasa of the Holy Quran, Hazrat Zay...

Nasrat Mina: In November, 185 students of Hazrat Zayd bin Sabit and Usman Bin Affan R.W Madrasa were paid

  November, 2022 Nasrat Mina, Peshawar - With Madrasa of the Holy Quran, Hazrat Zayd bin Sabit and Hazrat Usman bin Affan, may Allah be pleased with them, 60,000 rupees were donated....

Nasrat Mina: In October, 185 students of Hazrat Zayd bin Sabit and Usman Bin Affan R.W schools were paid

نصرت مينه: فيس ماه اکتوبر 185 تن شاگردان مدارس حضرت زيد بن ثابت و عثمان بن عفان رض پرداخته شد October, 2022 Nasrat Mina, Peshawar - With Madrasa of the Holy Quran, Hazrat Zayd bin Sabit and Hazrat ...

With Madrasa of the Holy Quran, Hazrat Zayd bin Sabit and Hazrat Usman bin Affan, may Allah be pleased with them, 60,000 rupees were donated.

September, 2022 Nasrat Mina, Peshawar - With Madrasa of the Holy Quran, Hazrat Zayd bin Sabit and Hazrat Usman bin Affan, may Allah be pleased with them, 60,000 rupees were donated. - 250-Euro This...

March Fees of 215 male and female students of the school of Qais bin Saad (R.A) were paid

Nasrat Mina – Peshawar. 06-03-2022 - 36000 Rupees  Respected help of Halim Adami to the students of Hazrat Qais Raz schools - 52000 – Rupees Respected...

150 thousand rupees fee 365 students and students; 245 thousand rupees in Madrasa Building and assistance for the disabled

150 هزار روپيه فيس 365 تن شاگردان و طلباء؛ 245 هزار روپيه در تعمير مدرسه و کمک برای معيوبين             ...

January Fees of 212 male and female students of the school of Qais bin Saad (R.A) were paid

فيس ماه جنوری 212 تن شاگردان ذکور و اناث مکتب قيس بن سعد (رض) پرداخته شد January Fees of 212 male and female students of the school of Qais bin Saad (R.A) were paid   ...

موسسه خيريه رفاه اجتماعي