رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

اعمار مساجد و مدارس

Nasrat Mina: Inauguration of a new building for 200 new students of Zayd Bin Sabit R.A Madrasa

نصرت مينه: افتتاح تعمير حال جديد برای 200 شاگردان جديد مدرسه زيد بن ثابت رض   Nasrat Mina; The land of Hijrat Today is Wednesday, the 19th of Ramadan and the 20th...

موسسه خيريه رفاه اجتماعي