رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

قربانی در ولايات بدخشان، نيمروز، کنر، ننگرهار

No-IMG

قربانی 5 رأس گاو برای ايتام و مساکين ولايات بدخشان، نيمروز، کنر، ننگرهار از طرف خدمات اجتماعی که توسط برادران اهل خير فرستاده شده و وکالت آنها را برای مسئولين جاهای مسکونه داده بود توزيع شد، خداوند صدقات و قربانی شان را قبول و مقبول گرداند.

با احترام

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي