رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

کابل: قربانی 3 رأس گوسفند برای ايتام مدرسه

No-IMG

قربانی 3 رأس گوسفند برای ايتام مدرسه که در کابل درس قرآن را ميخوانند، از طرف خدمات اجتماعی که توسط برادران اهل خير فرستاده شده و وکالت آنها را برای مسئولين مسکونه داده بود توزيع شد، خداوند صدقات و قربانی شان را قبول و مقبول گرداند.

 

با احترام

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي