رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

March Fees of 185 students from Zaid Bin Sabit and Usman bin Affan (RA) Madrasa were paid.

No-IMG

فيس ماه مارچ 185 تن طلباء مدارس زيد بن ثابت و عثمان بن عفان (رض) پرداخته شد

 

Nasrat Mina, Peshawar

-0603-2022

Brief information: The March fee of Quran Education School 185 students Rs 57,000 was paid by the Social Charitable Welfare Office (SWCO Organization).

- 23000- Rupee of the sisters of Minar Association to help the students of Quran Education School.

- 18000- Rupee of the honorable help of Abdul Rahim Anwari to the students of the Quran Education School.

- 17000- Rupee of Dr. Sa's honorable help to the students of the Quran Education School

* The Madrasa of Zayd bin Sabit (R.A) and Usman Bin Affan (R.A) are located in the Nasrat Mina refugee camp in Peshawar.

* In the school of Zayd Bin Sabit, 600 students are studying the Holy Quran.

* 11 Halqa (groups) , 4 Hifzul Quran Halqa and 7 (Naazira) Quran Reading Halqa.

* In the Madrasa of Usman bin Affan (R.A) 70 students are studying the Holy Quran. Last month, 35 poor students who could not afford the Madrasa fee left the Madrasa.

* The charity paid those poor students and then included them in the school; The students were very happy and their parents were also happy and prayed for the Helper brothers and sisters.

* There are many orphans and poor students who do not have the ability to pay for school and are eager to learn and memorize the Quran.

* It is noteworthy that the Social Welfare Charity Office in the repair of the new hall for the school will pave the way for the reading of the Holy Quran for another 200 students who are waiting for the Madrasa to be included.

* Allah give a great reward for all the good brothers and sisters who cooperate and help in this good work.

Regards

SWCO Organization

 

فيس ماه مارچ 185 تن طلباء مدارس زيد بن ثابت و عثمان بن عفان (رض) پرداخته شد

 

نصرت مينه، پشاور

06-03-2022

معلومات کوتاه: فیس ماه مارچ مبلغ 57,000 روپيه توسط اداره رفاه خيريه اجتماعی پرداخته شد.

- 23000- روپيه کمک خواهران انجمن منار به فیس شاگردان مدرسه تعلیم القران.

- 18000- روپیه کمک محترم عبدالرحیم انوری به فیس شاگردان مدرسه تعلیم القران.

- 17000- روپیه کمک محترم داکتر س.ع به فیس شاگردان مدرسه تعلیم القران.

* مدارس زيد بن ثابت رضی الله عنه و عثمان بن عفان رضی الله عنه در کمپ مهاجرين نصرت مينه واقع شمشتو پشاور.

* در مدرسه زيد بن ثابت رضی الله عنه 600 تن طلباء درس قرآن کريم ميخوانند.

* 11  حلقه است، 4 حلقه حفظ و 7 حلقه ناظره است.

* در مدرسه عثمان بن عفان رضی الله عنه 70 تن طلباء درس قرآنکريم ميخوانند، ماه گذشته 35 تن طلباء بی بضاعت که توانمندی فيس مدرسه را نداشتند مدرسه را ترک کرده بودند.

اداره خيريه رفاه فيس آن شاگردان بی بضاعت را پرداخت و آنها را پس شامل مدرسه کردند؛ طلباء خيلی خوش بودند و والدين آنها نيز خوش بودند و به برادران و خواهران اهل خير دعا کردند.

* تعداد زيادی از شاگردان يتيم و بی بضاعت هستند که توانمندی فيس مدرسه را ندارند و اشتياق دارند که قرآن را ياد و حفظ کنند.

* قابل ذکر است که اداره خيريه رفاه اجتماعی در تعمير سالون جديد برای مدرسه امکانات خواندن درس قرآن کريم را برای 200 طلباء ديگر که منتظر شامل شدن مدرسه هستند زمينه سازی ميکند.

از خداوند متعال خواهان اجر عظيم برای همه برادران و خواهران اهل خير هستيم که در اين کار خير همکاری و مساعدت ميکنند.

به احترام

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: