رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

190,000 Afghanis (2200$) helped to dig deep wells in Kapisa province

No-IMG

190,000 ؋ (2200$) برای حفر نمودن چاه عميق در ولايت کاپيسا کمک شد

 

Kapisa

Friday 18/3/2022

Brief information on the series of deep well drilling of service office staff in Kapisa province

Praise to Allaah

190,000 Afghanis (2200$) by a sister with sympathy for current charity for herself and her parents

For Malek Shamshir Khan Baba Mosque and Osman Ibn Affan Raz School, whose main problems were lack of drinking water and ablution.

Fortunately, we were able to dig a well and put it into operation today.

Also, we bought and installed 14 glasses Windows for mosques of women.

Finally, all the elders and youth of the region expressed their joy, gratitude and good prayers for the help of this faithful and kind parent, as well as for the staff of the SWCO office.

May Allah Almighty accept their current alms at His court

SWCO Organization

Regards

 

190,000 ؋ (2200$) برای حفر نمودن چاه عميق در ولايت کاپيسا کمک شد

 

کاپیسا

جمعه 18/3/2022

 

معلومات کوتاه به سلسله حفر کردن چاه های عمیق  کارمندان دفتر خدمات در ولايت کاپيسا

الحمدلله با کمک ارسالی

190000- افغانی ازطرف یک خواهر بااحساس بخاطر صدقه جاریه برای خودش و والدین اش

برای مسجد ملک شمشیر خان بابا و مدرسه عثمان بن عفان رض که مشکلات عمده ایشان نداشتن اب اشامیدنی و وضو بود.

 خوشبختانه ما توانستيم که یک حلقه چاه را حفر وامروز به بهره برداری برایشان بسپاریم

و نیز برای یک منزل مسجد زنانه شیشه 14 باب کلکین را خریداری و نصب نمودیم.

در اخر همه ریش سفیدان و جوانان منطقه از کمک این والده باایمان و مهربان و نیز برای کارمندان دفتر خدمات ابراز خوشی و قدردانی و دعای خیر نمودند

خداوند متعال صدقات جاریه ایشان را در دربار خود قبول کند

دفتر خدمات

مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي