رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Kabul: Sheep meat was distributed to 30 orphan families

No-IMG

کابل: برای 30 خانواده ايتام گوشت گوسفند توزيع شد

 

But Khaak; Kabul

Tuesday, 4th Ramzan

2022/4/5

Apparently the help is small but the charity is sincere.

Tonight, at least 30 orphaned families broke their fast with a piece of meat.

Donation from a well-to-do brother abroad (15,000) Afghanis bought a sheep for alms and slaughtered it, the meat of which was distributed to over 30 orphan families.

May Almighty Allah accept the charity of our brothers to His court.

SWCO Organization

Regards

 

کابل: برای 30 خانواده ايتام گوشت گوسفند توزيع شد

بُت خاک؛ کابل

سه شنبه 4 رمضان

2022/4/5

ظاهرا کمک ناچیز است اما صدقه اخلاصمندانه است.

حداقل امشب 30 خانواده ایتام با یک لقمه  گوشت  افطاری  نمودند.

٭ کمک ارسالی از طرف برادر اهل خير خارج از کشور (15000 ) افغانی صدقه  یک راس گوسفند خریداری و ذبح، گوشت ان را بالای 30 خانواده  ایتام توزیع شد.

خداوند متعال صدقه برادران ما را به دربار خود قبول  بگرداند.

 همکاران دفتر خدمات

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي