رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Nasrat Mina: Inauguration of a new building for 200 new students of Zayd Bin Sabit R.A Madrasa

No-IMG

نصرت مينه: افتتاح تعمير حال جديد برای 200 شاگردان جديد مدرسه زيد بن ثابت رض

 

Nasrat Mina; The land of Hijrat

Today is Wednesday, the 19th of Ramadan and the 20th of April, 2022

We are SWCO Service team are in of Nasrat Mina refugees camp.

*  It is a great pleasure that the new building of Zayd bin Sabit R.A Madrasa is being a new building for 200 new students who were left with no space to read and hifz the Holy Quran; We inaugurate the new building, and the students who were deprived of Hifz and reciting the Holy Quran; They were included in the Madrasa.

* In the Madrasa of Zayd Bin Sabit R.A, now 800 students read the Holy Quran in 15 Halqa, of which 6 are Hifz and 9 are Naazira.

* 200 excellent and talented students were deprived of reading and memorizing (Hifz) the Holy Quran due to lack of space; Today, thank Allah, with the cooperation of Mr. Safi and the good brothers and sisters of, we were able to build this Building.

* The annual fee of 187 orphans, the poor and the needy is paid Rs. 660,000 by the SWCO Organization and the brothers and sisters of the benefactors.

* Also, the annual fee of 213 orphans and poor male and female students of the schools of Hazrat Qais Ibn Saad and Al-Bannat Al-Mu'minat is paid 800,000 rupees by the SWCO Service office.

* 400,000  Rupees were paid for the Building of Zayd Bin Sabit R.A Madrasa by a SWCO Organization.

* Residents and officials of Nasrat Mina Camp thank all the brothers and sisters of the people of Khair from their hearts and pray for them. All the orphans and the poor students Alhamdulillah are included in the school and they continue their Study with great enthusiasm and feel very happy and pray well.

With respect

SWCO Organization

Regards

 

 

 

نصرت مينه: افتتاح تعمير حال جديد برای 200 شاگردان جديد مدرسه زيد بن ثابت رض

 

نصرت مينه؛ ديار هجرت

امروز چهارشنبه 19 رمضان و 20 اپريل سال 2022

ما همکاران خدمات اجتماعی در ديار هجرت کمپ مهاجرين نصرت مينه قرار داريم

* بسيار جای خوشی است که تعمير حال جديد مدرسه زید بن ثابت رض برای 200 شاگردان جديد که به اساس کمبود جای از خواندن و حفظ کردن قرآن کريم مانده بودند؛ تعمير جديد را افتتاح ميکنيم، و طلباء که از حفظ و خواندان قرآنکريم محروم مانده بودند؛ شامل مدرسه شدند.

* در مدرسه زيد بن ثابت رض حالا 800 طلباء قرآنکريم را در 15 حلقه که 6 حلقه حفظ و 9 حلقه ناظره ميخوانند.

* 200 شاگردان ممتاز و با استعداد به اساس کمبود جای از خواندن و حفظ کردن قرآنکريم محروم بودند؛ که امروز الحمدلله به همکاری محترم صافی و برادران و خواهران اهل خير توانستيم اين تعمير را آباد کنيم.

* سالانه فيس 187 تن طلباء ايتام، مساکين و بی بضاعت 660,000 روپيه از طرف مؤسسه خيريه رفاه اجتماعی و برادران و خواهران اهل خير پرداخته ميشود.

* همچنان سالانه فيس 213 تن شاگردان يتيم و بی بضاعت ذکور و اناث مکاتب حضرت قيس بن سعد و اللبنات المؤمنات 800,000 روپيه از طرف مؤسسه خيريه رفاه اجتماعی پرداخته ميشود.

* در تعمير مدرسه زيد بن حارث 400,000 روپيه از طرف مؤسسه خيريه اجتماعی پرداخته شد.

* اهالی و مسئولين کمپ مهاجرين نصرت مينه از همه برادران و خواهران اهل خير از عمق دل تشکری و دعای خير ميکنند که در اين وضعيت سخت و مشکل اقتصادی برای شاگردان ايتام ذکور و اناث و بی بضاعت زمينه درس قرآنکريم و علوم عصری را مساعد کرده و همه شاگردان ايتام و بی بضاعت الحمدلله شامل مکتب و مدرسه شده اند و با اشتياق زياد دروس خود را پيش ميبرند و خيلی احساس خوشی و دعای خير ميکنند.

با احترام

مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي