رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Kabul: 338,000 Afghani Food items were distributed to 40 orphaned and poor families

No-IMG

کابل: 338,000 ؋ مواد خوراکی به 40 خانواده ايتام و بی بضاعت توزيع شد

 

27 - Ramadan

28.04.2022

Kabul, Darulaman

 

- 338,000  Afghanis

Short report: The sincere help of brothers and sisters is underway during Ramadan

The help sent by our good brothers and sisters was delivered to the SWCO office by one of our young brothers, Dr. N.M.

The staff of the SWCO office, with the advice and cooperation of the scholars, the elders of the region, helped 46 families of orphans, martyrs and the needy with food and cash.

To each family

50 - kg flour

25 - kg of rice

5 - liters of oil.

10 kg of beans

5 kg sugar

2 kg of tea

5 pocket of dates

2  pocket of ketchup

With this help, a disabled family can be together for at least a few days

We want from Almighty Allah to bless all the brothers and sisters who are feeling and helping the blessing of life, the success of this world and the hereafter.

SWCO Organization

Regards

 

کابل: 338,000 ؋ مواد خوراکی به 40 خانواده ايتام و بی بضاعت توزيع شد

 

27 رمضان

28.04.2022

کابل، دارالامان

 

338.000- افغانی

گزارش کوتاه: کمک های مخلصانه برادران و خواهران در ماه رمضان جریان دارد

کمک ارسالی برادران و خواهران اهل خير ما توسط یک برادر جوان ما داکتر ن.م به دفتر خدمات تسلیم نمودند

همکاران دفتر خدمات با مشوره و همکاری علما، بزرگان منطقه به 46 خانواده ایتام، شهدا و بی بضاعت مواد خوراکی و پول نغدی کمک نمودند

به هر فامیل

-50 کیلو ارد

25 کیلو برنج

5 لیتر روغن.

10 کیلو لوبیا

5 کیلوبوره

2 کیلو چای

5 پاکت خرما

2 قطعی روب

با این کمک یک فامیل ناتوان حد اقل یک چند روزی میتواند خاطرجمع میباشد

از خداوند بزرگ به همه برادران خواهران بااحساس و کمک کننده برکت عمر، کامیابی دنیا و اخرت را میخواهیم

دفتر خدمات

مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي