رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Work on digging a drinking water well in Kunar province

No-IMG

جریان کار حفر یک حلقه چاه آب اشامیدنی در ولایت کنر

 

Soaki District, Kunar

Thursday

9/6/2022

The amount of 2500 Euros for the current charity of digging a deep drinking water well by the sister of Nasima bint Abdul Hafiz (Munshi zadeh) reached the SWCO office by Professor Said Khubaib Sadat.

It is noteworthy that more than 100 families live in this village and the district also has a school called Dar Al-Hanaf, where 100 male students are studying the Quran.

Healthy water is the lifeblood of living beings, children.

And the families who live in this village were facing the problems of lack of water, May Almighty Allah bless the sister and for their honorable family and all the friends of best colleagues with blessings and health.

With this benevolent act, the poor people of our society benefited from the right drinking water.

Regards

SWCO Organization

 

جریان کار حفر یک حلقه چاه آب اشامیدنی در ولایت کنر

ولسوالی څوکی، کنړ

پنجشنبه

9/6/2022

 

مبلغ 2500- یورو جهت صدقه جاریه حفر یک حلقه چاه آب اشامیدنی عمیق از طرف خواهر محترمه نسیمه بنت عبدالحفیظ (منشی زاده) توسط محترم استاد سادات خبیب به دفتر خدمات رسید.

قابل یاد اوری است، که در این قریه بیش از 100 خانواده زندگی میکنند و همچنان این ولسوالی دارای یک مدرسه به نام دارالحناف میباشد که به تعداد 100 تن از شاگردان طبقه ذکور مشغول دروس تعلیم القران میباشند،

آب صحی مـایهٔ حیـات موجودات زنـده اسـت، اطفال و خانواده های که در این قریه زندگی میکنند با مشکلات نبودن آب مواجه بودند، از الله متعالی برای خواهر محترمه و برای فامیل محترمشان و همه دوستان همکار عمر با برکت و سلامتی خواهانیم.

که با این کار خیرخواهانه خود مردم فقیر جامعه ما از آب اشامیدنی صحیح مستفید شدند

دفتر خدمات

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي