رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Nasrat Mina: In February, 450 students of Madrasa and Schools for male and female were paid

No-IMG

Nasrat Mina: In February, 450 students of Madrasa and Schools for male and female were paid

February, 2022 Nasrat Mina, Peshawar - With Madrasa of the Holy Quran, Hazrat Zayd bin Sabit and Hazrat Usman bin Affan, And schools of females and males of Al-banat ul Mominaat and Hazrat Qais bin Saad (R.A.W) may Allah be pleased with them, - 600 Euro (150000 RS) This fee for the students of Qur'an since for the month of January 2023 has been sent by our respected brother A.F. - 15000 rupees for 3 disabled of the central hospital received monthly financial assistance from the Sharifi family. - 13000 Rupess to brother A.Qadir Security guard from SWCO office for his son kidney treatment. Regards SWCO Organization

نصرت مينه: فيس ماه فبروری 450 تن شاگردان مدارس و مکاتب ذکور و اناث پرداخته شد نصرت مينه؛ پشاور فبروری-2022 - 150 هزار روپيه با مدارس قرآنکريم فيس ماه نومبر 450 تن طلباء ايتام و بی بضاعت پرداخته شد، مدارس حضرت زيد بن ثابت و حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنهم و مکاتب اناث اللبنات المؤمنات و مکتب ذکور حضرت قيس بن سعد رض از طرف برادر عبد الفتاح کمک شد. -15 هزار روپيه برای برادران معيوب از طرف خانواده محترم شریفی صاحب کمک شد. -13 هزار روپيه برای عبد القادر همکار در رياست دفاتر برای عمليات فرزندش کمک شد. - خداوند همه صدقات اين برادران و خواهران اهل خير را قبول کند. مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي