رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Kabul: Distribution of 150,000 AFN of food items to the families of widows, disabled, orphans and deserving mujahideen in the holy month of Ramadan.

No-IMG

Kabul: Distribution of 150,000 AFN of food items to the families of widows, disabled, orphans and deserving mujahideen in the holy month of Ramadan

Fifth Ramadan Date: 27/03/2023 Alhamdulillah, the colleagues of the service office were able to send help in Kabul with the advice of brothers and officials 150,000-Afghan from a respectable brother and good people distributed to almost 55 families of widows, disabled, orphans and Mujahideen deserving of food. Such as: Flour, oil, rice is a reminder that in this holy month of Ramadan, your brothers and sisters will make the poor and deserving families smile. May Allah Almighty accept these alms, zakat and sincere help of our brothers and sisters, and protect us from the losses and problems of this world and the hereafter! With respect Musafar

کابل: توزیع 150,000 افغاني مواد خوراکي به فاميل های بيوه زنان, معيوبين, ايتام و مجاهدين مستحق در ماه مبارک رمضان پنجم ماه مبارک رمضان تاريخ: 27/03/2023 الحمدالله همکاران دفتر خدمات توانستند در کابل با مشوره برادران و مسئولین کمک ارسالی 150,000- افغانی از یک برادر محترم و اهل خیر را تقریبا به 55 فامیل های بیوه زنان، معیوبین, ایتام و مجاهدین مستحق مواد خوارکی توزیع نمودند. از قبیل: ارد, روغن, برنج قابل یاد اوری است که در این ماه مبارک رمضان کمک های ارسالی شما برادران وخواهران باعث لبخند فامیل های بیچاره و مستحقین خواهد شد. الله متعال این صدقات , زکات وکمک های مخلصانه برادران وخواهران ما را قبول فرما, و از افت های و مشکلات دنیاوی و اخروی در امان داشته باش! با احترام مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي