رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Laghman: Distribution of 110,000 AFN food aid to orphans and needy families by the introduction elders of Laghman province.

No-IMG

Laghman: Distribution of 110,000 AFN food aid to orphans and needy families by the introduction elders of Laghman province.

10th of Ramadan Date: 1/4/2023 The help sent by respected professor Bashir Rasakh and two non-Afghan brothers. 110,000: During the trip to Laghman province, the colleagues of the service office bought and distributed foodstuffs to 40 families of martyrs and orphans. Alhamdulillah, our sympathetic brothers and sisters, as always, have shown their sincerity and full cooperation with widowed sisters and orphaned families. Today, our poor families thanked all their brothers and sisters and expressed their happiness and prayers for these donations. With respect Service office

لغمان: توزیع 110,000 افغاني مواد خوراکی با خانواده یتیم و محتاج توسط معرفی مسولین و بزرگان ولایت لغمان. 10 روزه رمضان تاريخ: 1/4/2023 کمک ارسالی محترم استاد بشیر راسخ و دو برادر غیر افغان. 110,000: در سفر به ولایت لغمان توسط همکاران دفتر خدمات با 40 خانواده شهدا و ایتام بی بضاعت مواد خوراکی خریداری و  توزیع شد. الحمدلله خواهران و برادران همدل ما مانند همیشه صمیمیت و همکاری کامل خود را با خواهران بیوه و  فامیل های بی سرپرست از خود نشان داده اند. امروز خانواده های فقیر ما از همه برادران و خواهران خود تشکر کردند و از این کمک ها ابراز خوشحالی ودعای خیر نمودند. با احترام دفتر خدمات

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي