رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Nasrat Mina: Construction and Painting of the room of our disabled brothers

No-IMG

Nasrat Mina: Construction and Painting of the room of our disabled brothers 

June - 2023 * These two brothers, disabled and mujahid, there family were martyred in the jihad against the Russians, and all their relatives were martyred in the Russian bombings, and they were wounded in the jihad against the Russians. * In the past 40 years, there were more than 120 disabled people, most of whom died, among them these two disabled brothers are still alive and under treatment in the hospital. * On behalf of the brothers and sisters of Ahl Khair, the Refah Organization Institute gives a monthly salary for the disabled, and other cash contributions are also given. * Their room was very old and dilapidated, so it was painted, oiled and renovated by the Refah Welfare Charitable Institution, and they also activated the electric and solar system so that they don't have problems in the summer. * Our disabled and mujahid brothers pray for all the good brothers and sisters who provide us with help and facilities in this difficult situation. Regards Refah Organization

نصرت مينه: تعمير و ترميم اطاق برادران معيوب و مجاهد ما جون – 2023 * اين دو برادر معيوب و مجاهد در جهاد ضد روس همه فاميل شان در بمباردمان های روسها شهيد شدند و اينها در جهاد عليه روسها زخمی شدند. * در دوران 40 ساله گذشته بيشتر از 120 معيوب بودند که اکثريت ها آن وفات شدند که از جمله آنها اين 2 برادر معيوب تا به حالا زنده و در شفاخانه زير علاج هستند. * از طرف برادران و خواهران اهل خير توسط مؤسسه خيريه رفاه اجتماعی برای معيوبين هر ماه تنخوا ماهانه داده ميشود و همچنان ديگر کمک های نغدی ميشود. * اطاق شان خيلی کهنه و خراب شده بود که از طرف مؤسسه خيريه رفاه اجتماعی رنگ و روغن و ترميم شد و برای شان سيستم برقی و سولری را هم فعال کرد که در گرمی دچار مشکلات نشوند. * برادران معيوب و مجاهد ما برای همه برادران و خواهران اهل خير دعای خير ميکنند که در اين شرايط سخت برای ما کمک و تسهيلات را مهيا ميکنند. مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: