رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Donation of carpets to the school of Zayd bin Thabit

No-IMG

Donation of carpets to the school of Zayd bin Thabit December, 2023 - Buying school carpets and distributing them - 1 large carpet was distributed and smoothed for the current school of Zayd bin Thabit Raz in the size of 4 classes. - 3 carpets were distributed and smoothed for the custodians and supervisors of the said school. - 1 carpet was purchased for the administration of Zayd bin Thabit school and was distributed and smoothed for them - The administration of the school below expressed their thanks and prayers for buying carpets for the children's students who did not have warm carpets in this desperate situation and the cold season of winter, which brought happiness and hope to the people of Nosrat Mina. - All officials and professors prayed for all good brothers and sisters. With respect Passenger

کمک فرشها به مدرسه زید بن ثابت رض دسمبر، 2023 - خریداری فرش ها مدرسه و توزیع آنها - 1 تخته فرش کلان برای حال مدرسه زید بن ثابت رض به اندازه 4 صنف توزیع و هموار شد. - 3 تخته فرش برای حلقات حفظ و ناظره مدرسه مذکور توزیع و هموار شد. - 1 تخته فرش برای اداره مدرسه زید بن ثابت رض خریداری و برای ایشان توزیع و هموار شد - اداره مدرسه ذیل خیلی تشکری و دعا خیر کردند که در این شرایط خیلی ناامیدی و فصل سرد زمستان برای صنوف یخ طلباء اطفال که فرش های گرم نداشتند، فرش خریداری کردید که باعث خوشی و امیدواری اهالی نصرت مینه گردید. - همه مسئولین و استادان برای همه برادران و خواهران اهل خیر دعای خیر کردند. با احترام مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي