رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Distribution of winter aid to compatriots affected by Herat earthquake.

No-IMG

Information: Distribution of winter aid to compatriots affected by Herat earthquake. Herat - 12/26/2023 The sixth trip of service office employees to Herat. Amount. 200,000 Afghani help from young brother. Dr. Sahib from Germany was distributed to more than sixty families of heirs of martyrs and wounded in Kachkal village of Herat province. After almost three months, the fear and awe of the earthquake was still evident on their faces Despite the pain and sorrow of the innocent children and the recent martyrs, for their families, this time they are struggling with the winter, ice, severe storm, poverty and homelessness. Alhamdulillah, the colleagues of the service office greeted these families for the sixth time with the cooperation of our most hospitable brothers, the officials of Herat province, with sincerity and honesty. May Almighty God accept the sincere help and charity of the good brothers. Passenger

معلومات : توزیع کمک های زمستانی به هموطنان مصیبت دیده زلزله هرات. هرات -26/12/2023 سفرششم کارمندان دفترخدمات به هرات. مبلغ. 200.000 افغانی کمک از طرف برادر جوان. داکتر صاحب ازجرمنی برای بیش از شصت فامیل وارثین شهدا و زخمی های قریه کچکال ولایت هرات توزیع گردید با گذشت تقریبا سه ماه هنوز هم در چهره های ایشان ترس و هیبت زلزله اشکار بود باوجود درد وغم اطفال معصوم و شهدای اخیر برای فامیل هایشان این بار با زمستان یخ طوفان شدید با فقر غربت دست وگریبان میباشند الحمدالله همکاران دفترخدمات برای بار ششم به همکاری برادران نهایت مهمان نواز ما مسئولین ولایت هرات بابسیار اخلاص و صداقت ازاین فامیل ها احوال پرسی نمودند خداوند متعالی کمک ها وصدقات اخلاصمندانه برادران اهل خیر را به درگاه خویش قبول کند. مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي