رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Distribution of winter aid

No-IMG

Information: Distribution of winter aid Kabul 13/12/2023 Cold winter and the life of families who don't even have anything to warm their children The service office colleagues go to the orphanages and the needy homes, which have been introduced by the elders of the region. The help of our compassionate brothers and sisters, which was sent to these families, was delivered to their homes along with greetings of food and cash. * 9500 Afghanis from the respected mother of Dr. Sahib (M) * 7200 Afghanis from the respected brother (M) * 7200-Afghani from brother * 7200-Afghani on behalf of my dear sister 3700. Afghani from the respected brother (AB) 6000. - Afghani on behalf of the respected brother (PBUH) May Almighty Allah accept the sincere help of all the good brothers. welfare office

 

معلومات :. توزیع کمک های زمستانی کابل13/12/2023 زمستان سرد و زندگی فامیل های که حتی برای گرم کردن اطفال خویش چیزی دردست ندارند رفتن همکاران دفترخدمات به خانه های ایتام وبیچاره,که ازطرف ازطرف بزرگان منطقه معرفی شده اند . کمک های برادران وخواهران دلسوز ما که ارسال شده بود برای این فامیل ها ضمن احوال پرسی مواد خوراکی و پول نقد , به خانه هایشان تسلیم شد * 9500 افغانی از طرف والده محترم داکتر صاحب (م) * 7200 افغانی از طرف برادر محترم (م) * 7200- افغانی از طرف برادر ( خ) * 7200- افغانی ازطرف خواهر محترمه (ش) 3700. افغانی از طرف برادر محترم (ا ب) 6000. -افغانی ازطرف برادرمحترم (ع) الله متعال کمک های اخلاصمندانه تمام برادران اهل خیر را به درگاه خویش قبول کند. دفتر رفاه

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي