رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Brief information: gift of 1000 volumes of the Holy Quran to the schools of Badakhshan province.

No-IMG

Brief information: gift of 1000 volumes of the Holy Quran to the schools of Badakhshan province. 1/1/2024. It was distributed by the colleagues of the service office and the officials and elders of Badakhshan to female and male students who were in dire need. Amount 150,000-Effani was sent by emotional brothers and sisters. It is regrettable to say that the conditions of the country, despite the Taliban Islamic system, are such that many of our Muslim people do not have the ability to buy or gift a huge volume of the Koran for 100-150 afghanis. May Allah Almighty have mercy. Passenger

علومات کوتاه: هدیه 1000 جلد قران کریم به مدارس ولایت بدخشان. 1/1/2024. توسط همکاران دفتر خدمات و مسولین وبزرگان بدخشان به شاگردان اناث وذکور که اشد ضرورت داشت توزیع شد. مبلغ 150.000- اففانی ازطرف خواهران وبرادران بااحساس ارسال شده بود. با تاسف باید گفت که شرایط کشور باوجود نظام اسلامی طالبان چنین است که بسیاری از مردم مسلمان ما توانمندی خرید یا هدیه یک جلد قران عظیم شان 100- تا150- افغانی را ندارند. الله متعال رحم کند. مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي