رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Although these contributions are few, they are sincere from the Afg

No-IMG

Brief information: distribution of winter aid Although these contributions are few, they are sincere from the Afghan brothers and sisters. Not the intentional aid of the United Nations and America to Afghanistan Ghazni Province 1/30/2024 Missionary help. 107,000 Afghanis from the Sisters Association had been sent With the cooperation of the elders and officials of Ghazni after being introduced to (50) Food was distributed to families of orphans and deserving families. May Almighty God accept the help sent by our compassionate brothers and sisters. Passenger

معلومات کوتاه : توزیع کمک های زمستانی گرچه این کمک ها کم است اما اخلاصمندانه ازطرف برادران وخواهران افغان میباشد . نه کمک های غرضی ملل متحد وامریکا به افغانستان ولایت غزنی 30/1/2024 کمک مبلغ. 107000 افغانی که از طرف انجمن خواهران ارسال شده بود. به همکاری بزرگان ومسولین غزنی بعداز معرفی به ( 50) فامیل های ایتام و خانواده های مستحق مواد خوراکی توزیع شد. خداوند متعال کمک های ارسالی برادران وخواهران دلسوزو با احساس ما را قبول کند. مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي