رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Kabul: 330,000 Afghani Fitr donations were distributed to 105 families of widows and orphans

No-IMG

کابل: 330,000  ؋ صدقات فطر به 105 خانواده خواهران بيوه و ايتام توزيع شد

 

29 - Ramadan

30/4/2022

Kabul - Darulaman

Short report: from the latest distribution of Fitr alms

One day before Eid, sending the alms of Fitr, fasting atonement and zakat to the SWCO service office is as follows:

*95,000 Afghanis from Afghan, Turkish and Arab brothers with the mediation of Mesbahullah

* 24,000 Afghanis from our esteemed and sensitive sisters.

* 108,000 Afghanis from the Turkish brother of Zulkafl, with the respect of Naqshbandi.

* 74000 - Afghani from the Turkish sister of the Sultan and the Turkish brother of Murad by the mediation of the respected master Naqshbandi.

* 22000 -Afghan Fadiyeh, a sister, with the mediation of Professor Naqshbandi

* 7000 - Afghan al-Fitr charity by Sayyid Khabib Sadat

Praise be to Allaah.

May Almighty Allah accept the alms of these brothers and sisters and grant them worldly and hereafter rewards

SWCO Organization

Regards

 

کابل: 330,000  ؋ صدقات فطر به 105 خانواده خواهران بيوه و ايتام توزيع شد

 

29 رمضان/ 30.4.2022

کابل- دارالامان

 

گزارش کوتاه: از اخرین توزیع صدقات فطر

 یک روز قبل ازعید، ارسالی صدقات فطر، کفاره روزه و زکات به دفتر خدمات قرار ذیل میباشد:

95000-  افغانی از برادران افغان، ترک و عرب بوساطت محترم مصباح الله

24000-  افغانی از خواهران محترم و بااحساس ما.

108.000-  افغانی از برادر ترکی ذوالکفل بوساطت محترم نقشبندی.

74000-  افغانی از خواهر ترکی سلطان و برادر ترکی مراد بوساطت استادمحترم نقشبندی.

22000-  افغانی فدیه یک خواهر محترمه بوساطت محترم استاد نقشبندی

7000-  افغانی صدقه فطر بدست محترم سید خبیب سادات

الحمدلله همکاران دفتر خدمات توانستند بعد از بررسی این صدقات را به 52 خانواده خواهران بیوه ایتام و به 105 برادران مجاهد و بی بضاعت مستحق و همیشه در خدمت توزیع نمودند.

خداوند متعال صدقات این خواهران و برادران را قبول کند و پاداش دنیوی و اخروی نصیب شان نماید امین

دفتر خدمات

مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي