رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Kapisa: 211,000 Afghanis for digging a deep well for school, mosque and road travelers

No-IMG

کاپيسا:211,000  افغانی بخاطر حفر يک چاه عميق بخاطر مدرسه، مسجد و مسافرين راه

 

Mahmoud Raqi - Kapisa

21/2/2022

Short information: from digging a water well as a charity

* 211000- Afghan Aid from a compassionate sister of a kind parent came to the office to dig a well.

* SWCO office colleagues in the series of drilling previous deep wells Today, we are once again witnessing the opening of another well in consultation with the elders of the area and the SWCO office colleagues.

* This well is used by more than 80 families around which life in surrounding  of the mosque, especially for road travelers.

* The ulema and elders of the region spoke about the current charity and expressed their happiness and gratitude to those who prayed for their participation in this current charity, whether from financial or personal understanding.

SWCO Organization

Regards

 

کاپيسا:211,000  افغانی بخاطر حفر يک چاه عميق بخاطر مدرسه، مسجد و مسافرين راه

 

محمود راقی - کاپيسا

21/2/2022

2 حوت 1400

 

معلومات کوتاه: ازحفر یک چاه اب  بطور صدقه جاریه

-211000- افغانی کمک بخاطر حفریک چاه  از  یک خواهرمحترمه  دلسوز والده مهربان به دفتر رسید

همکاران دفتر خدمات به سلسله حفر نمودن چاه های عمیق  قبلی امروز یک بار دیگر شاهد افتتاح کار یک حلقه چاه دیگر با مشوره بزرگان منطقه و همکاران دفتر  خدمات هستیم

از این چاه بیش از 80 فامیل که در اطراف ان زنده گی ونیز در مسجد و باالخصوص مسافرین راه  استفاده می کند

 علما و بزرگان منطقه به ارتباط صدقه جاریه صحبت های نمودند و اظهار خوشی و قدردانی  برای کسانیکه در این صدقه جاریه سهم گرفتن چه از درک مالی یا جانی برایشان دعا خیر نمودند

دفترخدمات

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي