رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

150 thousand rupees fee 363 students; 205 thousand rupees in Madarsa Building and assistance for the disabled

No-IMG

150 هزار روپيه فيس 363 تن شاگردان و طلباء؛ 205 هزار روپيه در تعمير مدرسه و کمک برای معيوبين

 

Nasrat Mina, Peshawar

Monday, 03-01-2022

 

* This year, as in previous years, in the Nasrat Mina camp by the SWCO office

* Monthly fee of 212 orphans and needy students of 100,000 rupees, Primary school, Secondary and High schools and male and female students of Hazrat Qais bin Saad.

* The monthly fee of 151 orphans and the needy is 50,000 rupees, the school of Hazrat Zayd bin Sabit.

* New Building of Saloon for Madrasa  of 200,000 rupees, for the new renovation of the hall in the Grand Mosque of Hazrat Imam Al-Sheibani, may God have mercy on him, for the Madrasa of Zayd bin Sabit, where 200 students outside the Madrasa are waiting admission the Madrasa to read the Holy Quran.

* 10,000  rupees monthly aid for 3 disabled brothers who were disabled in the anti-Russian jihad.

Regards

SWCO Organization

 

150 هزار روپيه فيس 363 تن شاگردان و طلباء؛ 205 هزار روپيه در تعمير مدرسه و کمک برای معيوبين

 

نصرت مينه، پشاور

دوشنبه، 03-01-2022، جدی 1400 

امسال نیز مانند سال های گذشته در کمپ نصرت مينه توسط دفتر خدمات اجتماعی * فيس ماهانه 212 تن شاگردان ايتام و بی بضاعت 100 هزار روپيه، مکاتب ليسه، متوسطه و ابتدائيه ذکور و اناث حضرت قيس بن سعد رضی الله عنه.

* فيس ماهانه 151 تن طلباء ايتام و بی بضاعت 50 هزار روپيه، مدرسه حضرت زيد بن ثابت رضی الله عنه.

* تعمير جديد مدرسه 195 هزار روپيه، برای تعمير جديد سالون در مسجد جامع حضرت امام الشيبانی رحمه الله برای مدرسه زيد بن ثابت رضی الله عنه که 200 طلباء خارج از مدرسه منتظر داخله مدرسه در آن درس قرآن کريم را ميخوانند.

* 10 هزار روپيه کمک ماهانه، برای 3 برادر معيوب که در جهاد ضد روس معيوب شدند.

به احترام

مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي